where子句:where fid in(78) and typeid in (94) and displayorder>=0 and attachment=2 and 1
orderBy子句:1
sql语句:SELECT fid,tid,author,subject,dateline from pre_forum_thread where fid in(78) and typeid in (94) and displayorder>=0 and attachment=2 and 1 order by digest desc,dateline desc
int(0)
array(15) {
 [0]=>
 array(5) {
  ["fid"]=>
  string(2) "78"
  ["tid"]=>
  string(6) "253933"
  ["author"]=>
  string(12) "设计赏析"
  ["subject"]=>
  string(21) "母婴睡袋详情页"
  ["dateline"]=>
  string(16) "2018-07-04 11:19"
 }
 [1]=>
 array(5) {
  ["fid"]=>
  string(2) "78"
  ["tid"]=>
  string(6) "254426"
  ["author"]=>
  string(12) "设计赏析"
  ["subject"]=>
  string(18) "uqryqhi8s 750×579"
  ["dateline"]=>
  string(16) "2018-07-03 02:32"
 }
 [2]=>
 array(5) {
  ["fid"]=>
  string(2) "78"
  ["tid"]=>
  string(6) "254092"
  ["author"]=>
  string(12) "设计赏析"
  ["subject"]=>
  string(21) ":泡泡枪详情页"
  ["dateline"]=>
  string(16) "2018-07-03 00:34"
 }
 [3]=>
 array(5) {
  ["fid"]=>
  string(2) "78"
  ["tid"]=>
  string(6) "253945"
  ["author"]=>
  string(12) "设计赏析"
  ["subject"]=>
  string(79) "back脊态婴儿枕头定型枕宝宝枕头记忆枕防偏头新生儿童枕头"
  ["dateline"]=>
  string(16) "2018-07-03 00:07"
 }
 [4]=>
 array(5) {
  ["fid"]=>
  string(2) "78"
  ["tid"]=>
  string(6) "254261"
  ["author"]=>
  string(12) "设计赏析"
  ["subject"]=>
  string(32) ":母婴 儿童餐具 详情页"
  ["dateline"]=>
  string(16) "2018-07-02 05:38"
 }
 [5]=>
 array(5) {
  ["fid"]=>
  string(2) "78"
  ["tid"]=>
  string(6) "254434"
  ["author"]=>
  string(12) "设计赏析"
  ["subject"]=>
  string(21) "宽口奶瓶详情页"
  ["dateline"]=>
  string(16) "2018-07-02 04:34"
 }
 [6]=>
 array(5) {
  ["fid"]=>
  string(2) "78"
  ["tid"]=>
  string(6) "253873"
  ["author"]=>
  string(12) "设计赏析"
  ["subject"]=>
  string(23) "httpzhangxiaobo..com.cn"
  ["dateline"]=>
  string(16) "2018-06-30 18:15"
 }
 [7]=>
 array(5) {
  ["fid"]=>
  string(2) "78"
  ["tid"]=>
  string(6) "253963"
  ["author"]=>
  string(12) "设计赏析"
  ["subject"]=>
  string(24) "活力型银立裤详情"
  ["dateline"]=>
  string(16) "2018-06-29 10:25"
 }
 [8]=>
 array(5) {
  ["fid"]=>
  string(2) "78"
  ["tid"]=>
  string(6) "254192"
  ["author"]=>
  string(12) "设计赏析"
  ["subject"]=>
  string(63) "奶粉详情页电子商务商城网页 喧嚣 - 设计作品 -"
  ["dateline"]=>
  string(16) "2018-06-26 20:33"
 }
 [9]=>
 array(5) {
  ["fid"]=>
  string(2) "78"
  ["tid"]=>
  string(6) "254065"
  ["author"]=>
  string(12) "设计赏析"
  ["subject"]=>
  string(56) "查看《童装详情》原图,原图尺寸:750x8956"
  ["dateline"]=>
  string(16) "2018-06-26 01:27"
 }
 [10]=>
 array(5) {
  ["fid"]=>
  string(2) "78"
  ["tid"]=>
  string(6) "253870"
  ["author"]=>
  string(12) "设计赏析"
  ["subject"]=>
  string(144) "童装类目详情页设计 淘宝美工设计项目店铺装修定制详情页产品设计钻展焦点图主图设计接单中……qq:818668"
  ["dateline"]=>
  string(16) "2018-06-25 23:47"
 }
 [11]=>
 array(5) {
  ["fid"]=>
  string(2) "78"
  ["tid"]=>
  string(6) "254062"
  ["author"]=>
  string(12) "设计赏析"
  ["subject"]=>
  string(33) "儿童圣诞毛衣童装详情页"
  ["dateline"]=>
  string(16) "2018-06-25 22:29"
 }
 [12]=>
 array(5) {
  ["fid"]=>
  string(2) "78"
  ["tid"]=>
  string(6) "253784"
  ["author"]=>
  string(12) "设计赏析"
  ["subject"]=>
  string(98) "淘宝天猫电商童车详情页设计电子商务商城网页456go。 ²º¹⁴ - 设计作品 -"
  ["dateline"]=>
  string(16) "2018-06-25 08:03"
 }
 [13]=>
 array(5) {
  ["fid"]=>
  string(2) "78"
  ["tid"]=>
  string(6) "254183"
  ["author"]=>
  string(12) "设计赏析"
  ["subject"]=>
  string(21) ":儿童床详情页"
  ["dateline"]=>
  string(16) "2018-06-23 18:34"
 }
 [14]=>
 array(5) {
  ["fid"]=>
  string(2) "78"
  ["tid"]=>
  string(6) "253871"
  ["author"]=>
  string(12) "设计赏析"
  ["subject"]=>
  string(212) "淘宝帽子描述设计童帽描述设计策划童装童帽创意描述设计针织帽描述针织围巾描述针织手套描述帽子详情页设计电子商务商城网页鬼谷子视觉专家 - 设计作品 -"
  ["dateline"]=>
  string(16) "2018-06-21 09:06"
 }
}
吾淘网---学。练。赏。更优质的设计师参考平台
200000张
精品电商参考
母婴睡袋详情页 设计赏析2018-07-04 11:19分享在详情页
uqryqhi8s 750×579 设计赏析2018-07-03 02:32分享在详情页
:泡泡枪详情页 设计赏析2018-07-03 00:34分享在详情页
:母婴 儿童餐具 详情页 设计赏析2018-07-02 05:38分享在详情页
宽口奶瓶详情页 设计赏析2018-07-02 04:34分享在详情页
httpzhangxiaobo..com.cn 设计赏析2018-06-30 18:15分享在详情页
活力型银立裤详情 设计赏析2018-06-29 10:25分享在详情页
奶粉详情页电子商务商城网页 喧嚣 - 设计作品 - 设计赏析2018-06-26 20:33分享在详情页
查看《童装详情》原图,原图尺寸:750x8956 设计赏析2018-06-26 01:27分享在详情页
儿童圣诞毛衣童装详情页 设计赏析2018-06-25 22:29分享在详情页
:儿童床详情页 设计赏析2018-06-23 18:34分享在详情页